http://www.talenty-pro-vedu.cz

Realizátoři a partneři projektu

Realizátorem projektu je VŠB – Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Logo

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava dovršila v roce 2009 jako pokračovatelka montánního učiliště, báňské akademie a Vysoké školy báňské v Příbrami 160 let své existence. Jejích 7 fakult se orientuje především na technické a ekonomické obory. Studenti si vybírají bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy, které je možné studovat ve formě prezenční i kombinované. Podrobnější informace získáte na http://www.vsb.cz

Technická univerzita Liberec

Logo

Technická univerzita v Liberci je pokračovatelem Vysoké školy strojní, která byla v Liberci založena v roce 1953 a nabízela studium na jediné fakultě strojní. V roce 1960 následovalo ustanovení fakulty textilní a změna názvu na Vysokou školu strojní a textilní v Liberci. Tím získala tehdejší VŠST jedinečnost ve výchově vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro textilní obory, kterou si udržuje Technická univerzita v Liberci dodnes. Bližší informace http://www.tul.cz

V oblasti nanotechnologií se obě vysoké školy vzájemně doplňují, každá má svoji vědeckovýzkumnou činnost zaměřenu jiným směrem /TUL se orientuje zčásti na textilní strojírenství, v oblasti nanotechnologií na nanovlákna/. VŠB-TUO se orientuje v oblasti nanotechnologií na nanočástice a nanokompozity v dalších oblastech na velmi široké spektrum aplikací.

Spojením obou vysokých škol vzniká unikátní celek a vysoká komplementární přidaná hodnota. Díky tomu, že demonstrační centra si budou vyměňovat exponáty a poznatky, budou mít studenti ZŠ, SŠ i VŠ možnost se seznámit s výsledky vědeckovýzkumné činnosti i jiných fakult.

Partneři projektu

Pro demonstraci praktických přínosů vědy a výzkumu je důležitá spolupráce se aměstnavateli, reprezentanty praxe. Toto představují dva nejvýznamnějšími klastry v ČR – IT cluster a Národní strojírenský klastr, kteří jsou klíčovými aktéry svých odvětví na úrovni ČR

IT Cluster byl založen v roce 2006 a od svého vzniku úzce spolupracuje s Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava. Díky propojení privátních firem s univerzitním zázemím vytváří IT Cluster příležitosti pro rozvoj dalších činností v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací. Současně vytváří a posiluje konkurenční výhody Moravskoslezského kraje v rámci ČR i EU. Při svém vzniku mělo sdružení počítačových expertů 18 členů. Postupně se sdružení co do počtu členů rozrostlo na více než dvojnásobek. V tuto chvíli IT Cluster sdružuje 43 subjekty. Souhrnný obrat členských firem se pohybuje v desítkách miliard korun. Počet odborníků, kteří představují znalostní konkurenční výhodu ostravského IT sdružení, již přesáhl sedm a půl tisíce. [http://www.itcluster.cz]

Národní strojírenský klastr (dříve Moravskoslezský strojírenský klastr) sdružuje v současnosti 49 firem s celkem 21 tisíci zaměstnanci a souhrnným ročním obratem přibližně 70 miliard korun. [http://www.msskova.cz]

IT cluster a Národní strojírenský klastr jsou nejvýznamnějšími představiteli praxe v oboru IT a strojírenství v ČR. Našim cílem je zapojit jej všech aktivit projektu – předevím ve formě přiblížení aplikace vědy a výzkumu do praxe. Dalším cílem je umožnit zájemcům zapojení do vědeko-výzkumných projektů přímo v praxi a seznámení žáků a studentů s osobnostmi v daných oborech.

Agentura pro regionální rozvoj v Ostravě, zástupce veřejné sféry, je záštitou pro dvě platformy – ForTech a Tech yes, jejichž cílem je podpora a rozvoj technických oborů. [http://www.arr.cz]

ARR a.s. je nositelem projektu ForTech, jehož cílem je zvýšit zájem žáků a studentů o technické obory. Iniciativa ForTech vznikla v Moravskoslezském kraji jako reakce na potřeby rostoucích, tradičních i nově příchozích, průmyslových podniků. Projekt ForTech zahrnuje spolupráci se zaměstnavateli, středními a vysokými školami, oborovými sdruženími, rekvalifikačními a poradenskými středisky a úřady práce. Cílem je změnit image technických oborů a přiblížit realitu technických oborů žákům a studentům.